Tiến độ xây dựng của dự án

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Tiến độ xây dựng

Garden Villas

Tính đến thời điểm ngày 31/8/2014, dự án Garden Villas gần như hoàn thành 2 căn hộ mẫu, các căn hộ còn lại đang tiếp tục trong quá trình thi công và hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Tiến độ chung của dự án đạt 89%.

1. Căn hộ mẫu (2 căn)

Dầm móng: đã hoàn thành

Sàn và cột tầng 1: đã hoàn thành

Sàn và cột tầng 2: đã hoàn thành

Sàn tầng 3: đã hoàn thành

Sàn tầng mái thấp: đã hoàn thành

Sàn tâng mái cao: đã hoàn thành

Xây tường gạch: đã hoàn thành

Trát vữa: đã hoàn thành

Bê tông áp khuôn / lợp mái: đã hoàn thành

Rào chắn xung quang: đã hoàn thành

Đánh bóng bề mặt nhôm: hoàn thiện 95%

2. Các căn còn lại (101 căn)

Dầm móng: đã hoàn thành

Sàn và cột tầng 1: đã hoàn thành

Sàn và cột tầng 2: đã hoàn thành

Sàn tầng 3: đã hoàn thành

Sàn tầng mái thấp: đã hoàn thành

Sàn tâng mái cao: đã hoàn thành

Xây tường gạch: hoàn thiện 90%

Trát vữa: hoàn thiện 90%

Lát sàn: hoàn thiện 90%

Lợp mái: hoàn thiện 90%

Một số hình ảnh thực tế: 

 

Các tin khác