Sắp có kho dữ liệu thông tin nhà ở "khổng lồ" đầu tiên tại Việt Nam

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

>>Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật nhà ở: Tiếp tục lấy ý kiến các Bộ, ngành và người dân

Tóm tắt

Dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quy định việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

sap-co-kho-du-lieu-thong-tin-nha-o-dau-tien-tai-viet-nam

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên toàn quốc để sử dụng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ công tác quản lý nhà nước, phục vụ việc công bố các chỉ tiêu về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của các tổ chức, cá nhân.

Dự thảo quy định, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản gồm cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác.

Theo dự thảo, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là tập hợp các thông tin, dữ liệu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản đã được thu thập, kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích hợp và được lưu trữ một cách có hệ thống, có tổ chức dưới dạng tệp dữ liệu lưu trữ trên các hệ thống tin học, các thiết bị lưu trữ, vật mang tin nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, các hoạt động kinh tế, xã hội và các mục đích chính đáng khác.

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được kết nối trực tuyến giữa các cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực thuộc ngành, địa phương, giữa Trung ương với cấp tỉnh.

Theo dự thảo, có thể khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản qua các hình thức như: Trên mạng internet; qua trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quy định; qua mạng chuyên dùng; thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

Đối tượng, phạm vi khai thác và sử dụng bao gồm các cơ quan tham gia xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quyền khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước hoặc nhu cầu chính đáng.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ngoài 2 trường hợp trên được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản nhằm phục vụ những mục đích chính đáng của mình. Riêng các đối tượng này khi yêu cầu cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phải nộp phí.

Phí thu được từ việc cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được dùng để phục vụ việc hoàn vốn đầu tư xây dựng và phục vụ việc quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

 

Theo CafeF

Các tin khác