Quy định về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn Hà Nội

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 60/2014/QĐ-UBND về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố. Đối tượng nộp là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính (trừ các đối tượng được miễn nộp lệ phí).

Quyết định cũng quy định rõ, miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.

Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Tuy nhiên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.

Về quản lý sử dụng tiền lệ phí thu được, Quyết định nêu rõ: Năm 2014, đơn vị thu lệ phí nộp NSNN 90%; được để lại 10% trên tổng số lệ phí thu được. Từ ngày 1/1/2015, đơn vị thu nộp 100% số lệ phí thu được vào NSNN; các khoản chi phí liên quan đến công tác thu lệ phí được ngân sách nhà nước câp theo dự toán được duyệt hàng năm.

Quyết định này thay thế Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Thời báo Ngân hàng

Các tin khác