Khung giá đất nông nghiệp Hải Phòng năm 2014

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Ban hành kèm theo Quyết định số 2610/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 

Tài liệu đính kèm:

Các tin khác