Hà Nội: Không xét chọn các nhà đầu tư chậm thực hiện các công trình HTKTXH

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn vừa yêu cầu các sở, ngành chức năng: Khi thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư dự án, cơ quan thẩm định hồ sơ phải thẩm tra, xác định cụ thể tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dự án; phương thức, cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dự án.

>>Hà Nội đã thông qua 30/33 đồ án quy hoạch chung

Khi đề xuất xem xét lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, các sở, ngành không đề xuất các nhà đầu tư kém năng lực, cố tình không thực hiện hoặc chậm tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ dự án đã được chấp thuận.

Thực tế, việc đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị, khu chung cư là công việc hết sức quan trọng, HĐND, UBND TP đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát và tổ chức, thực hiện việc đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị, khu chung cư, tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện còn chậm.

ha-noi-khong-xet-chon-cac-nha-dau-tu

Theo đó, UBND TP yêu cầu các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài chính, Cục thuế Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện nội dung UBND TP đã chỉ đạo tại Văn bản số 8712/UBND-XDGT về việc tổ chức thực hiện sau rà soát tổng thể các dự án phát triển nhà ở thương mại và khu đô thị mới, báo cáo UBND TP trong tháng 4/2015.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp rà soát, lập danh mục kế hoạch đầu tư khớp nối hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, khu nhà ở với hạ tầng kỹ thuật xung quanh trên địa bàn TP năm 2015 và giai đoạn 2016-2020; chủ trì phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn vốn để thực hiện và xây dựng cơ chế huy động vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khớp nối hạ tầng kỹ thuật báo cáo TP trong tháng 4/2015. Đồng thời, phối hợp với Sở Giáo dục đào tạo báo cáo TP trong tháng 4/2015 tổng thể danh mục các cơ sở giáo dục đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn ngoài ngân sách tại các khu đô thị, khu nhà ở, đồng thời đề xuất kế hoạch bố trí vốn ngân sách và kêu gọi xã hội hóa để hoàn thành xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn TP.

Sở Tài chính đề xuất cơ chế huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, báo cáo UBND TP trong tháng 5/2015.

Mặt khác, trong 6 tháng qua, trên địa bàn TP Hà Nội đã thành lập thêm 45 Ban quản trị nhà chung cư, nâng tổng số lên 156 Ban quản trị và 256 ban quản lý nhà chung cư theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, con số này mới đạt 30% so với thực tế, vì vậy, UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra công tác thành lập Ban quản trị trên địa bàn TP, đôn đốc các quận, huyện, thị xã hướng dẫn chủ đầu tư để cơ bản hoàn thành công tác thành lập Ban quản trị nhà chung cư trong năm 2015 đối với 340 nhà chung cư còn lại đủ điều kiện thành lập Ban quản trị.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn kiểm tra, thường xuyên lập danh sách bổ sung các nhà chung cư đủ điều kiện thành lập Ban quản trị và tổ chức thực hiện việc thành lập Ban quản trị theo quy định pháp luật.

 

Theo Hà Nội Mới

Các tin khác