Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Căn cứ xác định thù lao và các chế độ đãi ngộ

Chia sẻ qua: icon Facebook icon Send Mail

Đơn giá nhân công trên thị trường là mức giá nhân công cho một công việc được xác định trên thị trường tại một khu vực hoặc địa phương nhất định.

>>Vốn đầu tư và lối rẽ mới

Tuy nhiên mỗi công việc sẽ có các mức giá nhân công khác nhau, giá nhân công phụ thuộc vào trình độ tay nghề, uy tín của người lao động và quan hệ cung cầu lao động trên thị trường. Để Luật hóa những quy định này, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện Thông tư về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công áp dụng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ công ích đô thị.

don-gia-nhan-cong-trong-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung

 Theo đó, Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đối tượng áp dụng của Thông tư này khi có hiệu lực được áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hợp đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP) do cơ quan quản lý nhà nước quản lý áp dụng các quy định của Thông tư này. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định của Thông tư này.

Để cụ thể hóa các quy định, dự thảo Thông tư đã xây dựng nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công nhằm đảm bảo các nguyên tắc đó là phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình. Phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng địa phương. Phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng. Đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (BHXH, BHYT, BHTN và một số khoản phải trả khác).

Ngoài ra quy định về đơn giá nhân công theo hướng dẫn tại Thông tư này sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đơn giá nhân công theo hướng dẫn tại Thông tư này được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động có sự biến động.

Sau khi Thông tư có hiệu lực, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của Thông tư này chỉ đạo việc tổ chức, xác định đơn giá nhân công, công bố làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Về mức lương đầu vào của Thông tư này sẽ được Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công trong xây dựng trên thị trường lao động có sự biến động so với đơn giá nhân công xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Ngoài ra đối với đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng quy định của Thông tư này. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Thông tư này, ngày 05/8/2014 Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 907/BXD-KTXD về việc xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Theo Công văn số 907/BXD-KTXD thì: Bộ Xây dựng đang triển khai thực hiện việc xây dựng mức lương đầu vào cùng với hệ thống thang lương, bảng lương, hệ số cấp bậc của công nhân xây dựng làm cơ sở xác định đơn giá, lập dự toán xây dựng công trình. Trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể về tiền lương nêu trên, đề nghị các địa phương, các Bộ, Tập đoàn kinh tế, TCty Nhà nước… thực hiện việc xác định chi phí tiền lương nhân công phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở điều tra, khảo sát mức giá nhân công xây dựng thực tế trên thị trường lao động làm căn cứ điều chỉnh chi phí nhân công trong các tập đơn giá, hoặc tính toán chi phí nhân công trong đơn giá, dự toán xây dựng công trình cho phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương cho biết: Hiện nay, đơn giá nhân công áp dụng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ công ích đô thị trong tỉnh chưa có. Các DN thực hiện dịch vụ công ích đô thị không nằm trong các sở ban ngành của tỉnh vì đã cổ phần hóa. Chính vì cổ phần hóa thì việc quản lý nhà nước đang bị buông lỏng, vì vậy Thông tư này nếu được thông qua tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý nhà nước. Ngoài ra, ngân sách Nhà nước sẽ được quản lý chặt chẽ hơn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ công ích đô thị.

 

Theo Báo Xây dựng

Các tin khác